Algemene voorwaarden

1. Inschrijvingen en Betalingen 

1.1. Inschrijvingen voor lessen bij Kandila Dance dienen online of via een door Kandila Dance erkend inschrijvingsformulier te gebeuren.  

1.2. Betalingen voor lessen dienen vooraf te worden voldaan volgens de aangegeven tarieven en betalingsmethoden op onze website.  

1.3. Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van de volledige betaling tenzij anders afgesproken

 

2. Annulering en Restitutie: 

2.1. Tot 14 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

2.2. Restitutie van het lesgeld Vanaf de 14de dag voor de  aanvang van de lessen is niet mogelijk, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurig ziek / blessure en u meer dan 3 lessen zal missen en dit enkel na goedkeuring van Kandila Dance.

3. Aansprakelijkheid:

3.1. Kandila Dance is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemers tijdens de lessen of evenementen. 

3.2. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de lessen, passend bij de aard van de activiteit.

3.3. Kandila Dance is niet aansprakelijk voor enige verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


4. Gedragscode:

4.1. Deelnemers worden verzocht respectvol en hoffelijk te zijn tegenover mededeelnemers, docenten en andere medewerkers van Kandila Dance. 

4.2. Ongepast gedrag, waaronder intimidatie, discriminatie of fysiek geweld, zal niet worden getolereerd en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap zonder restitutie.


5. Intellectueel Eigendom:

5.1. Alle lesmaterialen, choreografieën en artistieke creaties blijven eigendom van Kandila Dance en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of gebruikt zonder voorafgaande  toestemming van Kandila Dance.


6. Privacy: 

6.1. Kandila Dance zal de persoonlijke gegevens van deelnemers vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.


7. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting: 

7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 

7.2. Geschillen tussen Kandila Dance en deelnemers zullen in eerste instantie worden beslecht via minnelijke onderhandelingen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

8.0 De Stadsmakers

Kandila Dance maakt deel uit van de coöperatie “De Stadsmakers”. We vragen je vriendelijk om hiermee rekening te houden:

Houd de gangen schoon.

Houd het toilet netjes.

Loop niet zonder toestemming rond op het terrein.

Gebruik alleen de delen die nodig zijn voor Kandila Dance.

Parkeer niet langer dan nodig.

Gebruik je gezond verstand en toon respect.

Dank je wel voor je medewerking.