Terms and Conditions.

 

( Nederlands hieronder) 

 

1.Registration and Payments:

 

1.1. Registration for classes at Kandila Dance must be done online or via a registration form recognized by Kandila Dance.

1.2. Payments for classes must be made in advance according to the specified rates and payment methods on our website.

1.3. Registrations are only considered final upon receipt of full payment, unless otherwise agreed.

 

2.Cancellation and Refunds:

 

2.1. Cancellations of registrations prior to the start of the class may be eligible for a refund based on Kandila Dance’s applicable cancellation policy.

2.2. Refunds of the tuition fee after the start of the class are not possible, unless in exceptional circumstances such as prolonged illness/injury where you will miss more than 3 classes, and only with the approval of Kandila Dance.

 

3.Liability:

 

3.1. Kandila Dance is not responsible for personal injury or damage to participants’ belongings during classes or events.

3.2. Participants are responsible for wearing appropriate clothing and footwear during classes, suitable for the nature of the activity.

3.3. Kandila Dance is not liable for any loss, theft, or damage to personal belongings.

 

4.Code of Conduct:

4.1. Participants are expected to be respectful and courteous towards fellow participants, instructors, and staff members of Kandila Dance.

4.2. Inappropriate behavior, including harassment, discrimination, or physical violence, will not be tolerated and may result in termination of membership without refund.

 

5.Intellectual Property:

5.1. All lesson materials, choreographies, and artistic creations remain the property of Kandila Dance and may not be reproduced, distributed, or used without prior written permission from Kandila Dance.

 

6.Privacy:

6.1. Kandila Dance will treat the personal information of participants confidentially and in accordance with applicable privacy laws.

 

7.Applicable Law and Dispute Resolution:

7.1. These terms and conditions are governed by Belgian law.

7.2. Disputes between Kandila Dance and participants will be initially resolved through amicable negotiations. If no resolution is reached, the disputes will be submitted to the competent courts in Belgium.

 

8.De Stadsmakers:

Kandila Dance is part of the cooperative “De Stadsmakers.” We kindly ask you to take this into account:

 

Keep the hallways clean.

Maintain cleanliness in the restrooms.

Do not wander around the premises without permission.

Use only the areas necessary for Kandila Dance.

Avoid parking for longer than necessary.

Use common sense and show respect.

Thank you for your cooperation.1.Inschrijvingen en Betalingen: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1.Inschrijvingen en Betalingen

 

1.1. Inschrijvingen voor lessen bij Kandila Dance dienen online of via een door Kandila Dance erkend inschrijvingsformulier te gebeuren. 

1.2. Betalingen voor lessen dienen vooraf te worden voldaan volgens de aangegeven tarieven en betalingsmethoden op onze website. 

1.3. Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van de volledige betaling tenzij anders afgesproken

 

2.Annulering en Restitutie: 

 

2.1. Tot 14 dagen voor de start van een lessenreeks of workshop kan een inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

2.2. Restitutie van het lesgeld Vanaf de 14de dag voor de  aanvang van de lessen is niet mogelijk, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden zoals langdurig ziek / blessure en u meer dan 3 lessen zal missen en dit enkel na goedkeuring van Kandila Dance.

 

3.Aansprakelijkheid:

 

3.1. Kandila Dance is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemers tijdens de lessen of evenementen. 

3.2. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de lessen, passend bij de aard van de activiteit.

3.3. Kandila Dance is niet aansprakelijk voor enige verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

4.Gedragscode:

 

4.1. Deelnemers worden verzocht respectvol en hoffelijk te zijn tegenover mededeelnemers, docenten en andere medewerkers van Kandila Dance. 

4.2. Ongepast gedrag, waaronder intimidatie, discriminatie of fysiek geweld, zal niet worden getolereerd en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap zonder restitutie.

 

5.Intellectueel Eigendom:

 

5.1. Alle lesmaterialen, choreografieën en artistieke creaties blijven eigendom van Kandila Dance en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid of gebruikt zonder voorafgaande  toestemming van Kandila Dance.

 

6.Privacy: 

 

6.1. Kandila Dance zal de persoonlijke gegevens van deelnemers vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.7.Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting: 

 

7.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 

7.2. Geschillen tussen Kandila Dance en deelnemers zullen in eerste instantie worden beslecht via minnelijke onderhandelingen. Indien dit niet tot een oplossing leidt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 

  1. De Stadsmakers

Kandila Dance maakt deel uit van de coöperatie “De Stadsmakers”. We vragen je vriendelijk om hiermee rekening te houden:

 

Houd de gangen schoon.

Houd het toilet netjes.

Loop niet zonder toestemming rond op het terrein.

Gebruik alleen de delen die nodig zijn voor Kandila Dance.

Parkeer niet langer dan nodig.

Gebruik je gezond verstand en toon respect.

Dank je wel voor je medewerking.